Leksikonnet herunder forklarer de mest almindelige ord og begreber som anvendes i forbindelse med almindelige brillefejl og samsynsfejl. Det er opbygget sådan, at først efter det danske udtryk, står det engelske fagord. Derefter følger en kort dansk forklaring.
Fagordene, som er understreget, kan anvendes til at søge i videnskabelige informationsbaser: F.eks.
Medline: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed; eller videnskabelig google Google Scholar
Medline og Google Scholar er lægeligt orienteret søgebaser, og omhandler derfor ikke mange optometriske kæpheste. Indholdet i søgebaserne er også svært tilgængeligt for almindelige mennesker. Men mere "nørdede" personer kan hente meget oplysning her. 
For en ikke-videnskabelig, men god og kortfattet forkaring (på engelsk) kan anvendes http://www.wikipedia.org/. Det SKAL være den engelske udgave - og de understregede fagord NEDENUNDER kan kopieres direkte ind i søgefeltet. Prøv f.eks. diagnosen for svag konvergensevne "Convergence Insufficiency ". På siden kan endvidere klikkes direkte videre til WHO Klassifikation (ICD-10), eller til nyeste videnskabelige dokumentation. (OBS - siderne åbnes ikke i et nyt vindue)
Ord og begreber som er forklaret i leksikonnet. Alfabetisk (nedad og mod højre):
Bygningsfejl
Langsynethed
Optiker
Samsynstræning
Svag konvergens
Dovent øje
Læsevanskeligheder
Optometrist
Skelen
Synsbesvær
Falsk nærsynethed
Nærrefleks
Piskesmæld
Skeleterapeut
Synsfejl
Fusionsevne
Nærsynethed
Samsyn
Skjult skelen
Synsstyrke
 
 
 
 
Øjenlæge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningsfejl:
Astigmatism: Optisk brillefejl. Det danske ord er ikke særligt godt. Der er ikke noget som er bygget forkert. Tilstanden betyder blot at hornhinden (forreste gennemsigtige hinde i øjet) krummer uens. Små krumningsforskelle er meget almindelige, og næsten alle mennesker har det. Middelstore og store forskelle kompenseres med brilleglas som har samme uens krumning - bare placeret i modsatte retning. Tilbage

Dovent øje:
Amblyopia: Beskriver en tilstand hvor (oftest) det ene øje ikke ser godt. Årsagen er, at øjet ikke er blevet stimuleret til at se i den tidlige barndom og synssansen er derfor mangelfuldt udviklet. Altså synsnedsættelse af ikke-medicinske årsager.Tilbage

Falsk nærsynethed:
Pseudo myopia: Uskarpt syn på langdistance ligesom ved almindelig nærsynethed, men forårsaget af krampe i fokuseringsmuskulaturen. Kan opstå i eksamensperioder eller ved samsynsfejl hvor den positive fusionskraft er beskeden (Fusional Convergence Insufficiency typen). Tilbage

Fusionsevne:
Vergence. Fusional amplitudes: Beskriver evnen til at finjustere begge øjne så de peger præcist mod det fikserede objekt. Kaldes også fusionsstyrken eller fusionskraften. Eks. læser man en tekst i almindelig læseafstand, så har nærrefleksen normalt automatisk drejet øjnene cirka halvvejs indad mod målet. Herefter finjusteres øjnene til den præcise position og holdes her af fusionsevnen. Indaddrejning hedder Convergence eller Positive Fusion og udaddrejning hedderDivergence eller Negative FusionTilbage

Langsynethed:
Hypermetropia. Hyperopia: Optisk brillefejl: Øjets samlede styrke er for svag. Enten er øjet for kort eller den brydende evne for lille. Kan kompenseres med plus-glas eller positive linser. Tilbage

Læsevanskeligheder:
Dyslexia: Funktionel ordblindhed. Området er svært at beskrive kort. Ordet "dyslexi" kobles ofte sammen med et eller to foranstående ord, som så markerer en eller anden variation - med en mere eller mindre uklar definition.
Men den herskende teori er, at de sproglige områder i hjernen - eller de områder som forbinder lyde og billeder med hinanden ikke fungerer hensigtsmæssigt. Hjælpemulighederne her er af psykologisk og pædagogisk art.
Læsevanskeligheder, i bred betydning, kan skyldes en umoden synsfunktion eller lokale fejl i samsynet. Hjælpemulighederne her ligger inden for synsplejeområdet.Tilbage

Nærrefleks:
Near triad. ACA ratio. Accommodative-convergence/accommodation: Menneskets fokuseringssystem og øjendrejningssystem er krydsforbundne. Det betyder, at fokuserer man en tekst tydeligt, så drejer øjnene normalt automatisk cirka halvvejs indad mod målet, og pupillerne bliver samtidigt mindre. Herefter finjusteres øjene til den præcise position af fusionsevnen. Tilbage

Nærsynethed:
Myopia: Optisk brillefejl: Øjets samlede styrke er for høj. Enten er øjet for langt eller den brydende evne for stærk. Kan kompenseres med minus-glas eller negative linser. Tilbage

Optiker:
Optician: Autoriseret person som udmåler, fremstiller og tilpasser synshjælpemidler. Tilbage

Optometrist:
1. Optometrist: Autoriseret person (optiker), hvis interessefelt i særlig grad er samsynsfunktionen.
2. Optometrist FCOVD: Optometrist med efteruddannelse. Betegner personer som har gennemført en ca. 5 årig post-doctorate uddannelsesproces i College of Optometrists in Vision Development, USA. Afsluttes med certificering som specialist i synets udvikling, funktion og rehabilitering, og arbejder med alle ikke-medicinske terapiformer. Populært kaldet jægersoldaterne i den kliniske optometri.Tilbage

Piskesmæld:
Whiplash ( Graviceptive pathways. Subjective Visual Vertical. Posture. Gait.Vestibular system. Vestibular-ocular reflex. Otolith apparatus. Oculo-cephalic reflex): Nakkestrækning, oftest i forbindelse med trafikuheld. Diagnosen og årsagen er uklar, men mange berørte personer beretter meget entydigt om svære problemer med synsfunktionen og balanceevnen.
Objektivt kan registreres balanceforstyrrelser hos ca. halvdelen.
Der findes ingen sikker behandling, men erfaringsmæssigt kan en stor andel hjælpes med synstræning (Visuel terapi). Tilbage

Samsyn:
Binocular Vision: Begrebet dækker alt som vedrører dyrearter der har to fremadrettede øjne som skal arbejde sammen. Underdeles i Sensoric Binocular Vision, der beskriver øjnenes evne til at se små detaljer samt hjernens anvendelse af de to øjne samtidigt, og Motoric Binocular Vision, der beskriver øjenmusklernes evne til at koordinere de to øjne. Tilbage

Samsynstræning:
1. Orthoptic treatment: Behandling som søger at udvikle, normalisere eller afhjælpe lokale mangler i samsynsfunktionen.
2. Visual training. Visual therapy. Vision therapy: På dansk, Visuel terapi. Benytter også orthoptiske principper og arbejdsmetoder, men sigter ofte mod mere helhedsorienteret løsninger.
Adfærdsoptometrister med et holistisk ståsted, anser synsfunktionen som part af et beredskab til at afkode, forstå og navigere rundt i sine omgivelser.
Synsfunktionen er udviklet, og nytteværdien bestemmes af læring og integration på et passende modenhedstrin. Terapien er derfor udviklingsorienteret og følger den alment kendte udviklingsproces. Tilbage

Skelen:
Strabismus. Heterotropia: Anvendes til at beskrive en person hvor øjnene synligt er drejet indad (Eso) eller udad (Exo). Hvis ene øje drejer opad (Hyper) eller nedad(Hypo). Tilbage

Skeleterapeut:
Orthoptist: Person som i samarbejde med øjenlæger beskæftiger sig med diagnose og behandling af samsynsfejl. Virker oftest i forbindelse med børn og skeleterapi. Praktiserer orthoptics . Tilbage

Skjult skelen:
Heterophoria. Phoria: Anvendes til at beskrive en tilstand hvor øjnenes hvilestilling afviger fra parallelstilling når man ikke ser. Dvs. man kan ikke se at personen skeler, men lukker denne øjnene glider de til deres hvileposition som kan være indad, udad, ene øje opad eller nedad - bag de lukkede øjenlåg. Når øjnene igen åbnes rettes de korrekt mod fiksationsobjektet. Små grader er helt normalt, men middelstore eller store afvigelser kompenseres med fusionsevnen og kan være meget trættende. Øjnenes position, bag de lukkede øjenlåg, benævnes som ved synlig skelen. Tilbage

Svag konvergens:
Convergence Insufficiency ( CI ): Diagnose, som betyder mangelfuld evne til at dreje øjnene indad, eller til at fastholde dem indaddrejet i læseposition.
Organisk CI: Skyldes sygdom, medicin bivirkning eller skade og er heldigvis sjælden.
Funktionel CI: Betegnelse for mangelfuld udvikling eller nedbrud af det normale system og er den oftest forekommende samsynsfejl. Flere delkomponenter kan svigte, men hyppigst forekommende er formentlig en svag fusionskraft. Der af navnet, Fusional Convergence InsufficiencyTilbage

Synsbesvær:
Asthenopia: Betegelse for alt besvær og ubehag fra synsfunktionen som bevidst erkendes. Tilbage

Synsfejl:
Ametropia: Fælles betegnelse for alle brydningsfejl i øjnene som kan kompenseres med brilleglas eller kontaktlinser. Tilbage

Synsstyrke:
1. Visual acuity. Visus: Bestemmelse af et øjes evne til at se små detaljer under høj-kontrast forhold (f. eks. sorte bogstaver på hvid baggrund). Normal synsstyrke kaldes 6/6 eller 1,0.
2. Contrast sensivity: Bestemmelse af et øjes evne til at se små og store emner under forskellige kontrastforhold. Der er ikke et enkelt mål knyttet til normalitet. Resultatet af testen tegnes som en funktion, og måleskalaen hedder "cycles/degrees". Målingen afspejler bedst muligt hvad øjnene rent faktisk kan registrere i hverdagsomgivelser. (ligesom en høretest med forskellige tonehøjder)
Fælles for begge er, at man bestemmer øjnenes såkaldte opløsningsevne: Visual ResolutionTilbage

Øjenlæge:
Ophthalmologist: Speciallæge i øjensygdomme. En øjenlæge er en læge som specialiserer sig i øjnene. Det er altså ikke kun øjensygdomme de er bekendt med. Sygdom andre steder i kroppen, samt eventuel medicinering, kan spille en rolle for øjnene og nervebaner i synsfunktionen. Faktisk kan en række almene sygdomme ses i øjnene, så øjenlægen er en central figur i sundhedsplejen i Danmark. Deres primære virkemidler er medicin og kirurgi. Tilbage
Top